جمعه 17 مرداد 1399
جستجو
   
 
قوانین و مقررات
حداقل

1-  تضاد منافعی که ممکن است به دلیل ارائه‌ی خدمات مختلف بین منافع سبدگردان یا اشخاص وابسته و کارکنان وی با مشتریان بوجود آید و راه‌های کنترل و حل و فصل این تضاد منافع؛ هیچگونه تضاد منافعی بین منافع سبدگردان یا اشخاص وابسته و کارکنان سبدگردان بامشتریان وجود در صورت ایجاد تضاد منافع راه‌های کنترل و حل و فصل این تضاد منافع؛ مطابق با قانون خواهد بود.

2-  هر گونه رابطه‌ی تجاری اساسی که سبدگردان با دیگران دارد و با خدمات سبدگردانی و سایر خدماتی که سبدگردان ارائه می‌دهد در تضاد است (نظیر توافق با یک یا چند کارگزار برای انجام معاملات اوراق بهادار به‌نام مشتریان از طریق آنها)؛ باتوجه به ایجاد واحد سبدگردانی در شرکت کارگزاری بازارسهام کلیه معاملات سبدها دراین کارگزاری انجام می شود و لذا رابطه تجاری دیگری با دیگران وجود نخواهدداشت. بااین وجود تفکیک واحد های مالی حسابداری،معاملات  و سبدگردانی مورد تاکید هیئت مدیره بوده است

 

3-  هر گونه منافعی که به استثناءکارمزد دریافتی از مشتری در نتیجه‌ی سبدگردانی، نصیب سبدگردان می‌شود.(نظیر دریافت بخشی از کارمزد کارگزاریاز شرکت کارگزاری که واسطه‌ی معاملات مشتریان سبدگردان می‌شود)؛ هیچ‌گونه منافعی به استثناء کارمزد دریافتی از مشتری در نتیجه‌ی سبدگردانی، نصیب واحدسبدگردانی شرکت کارگزاری بازارسهام نمی‌شود. (نظیر دریافت بخشی از کارمزد کارگزاریاز شرکت کارگزاری که واسطه‌ی معاملات مشتریان سبدگردان می‌شود)

 

4-  هرگونه منافعی که ارائه‌ی خدمات سبدگردان برای اشخاص ثالث به استثناء کارکنان شرکت سبدگردان، بوجود می‌آورد؛ هیچ‌گونه منافعی از ارائه‌ی خدمات سبدگردانی شرکت کارگزاری بازارسهام برای اشخاص ثالث بوجود نمی‌آید.