جمعه 17 مرداد 1399
جستجو
   
 
نحوه محاسبه کارمزد
حداقل

در محاسبه کارمزدسبدگردانی، سبدگردان موظف است از بین روش‌هایی که توسط سازمان تعیین و ابلاغ می‌شود، انتخاب و سقف کارمزدهای مصوب هیأت مدیره‌ی سازمان را رعایت کند.بر اساس قراردادنمونه سبدگردانی ارائه شده توسط سازمان

کارمزد روزانه‌ی خدماتسبدگردان برابر مجموع موارد زیر است:

1)     ... درصد از ارزش سهامموجود در سبداختصاصی سرمایه‌گذار پس از کسر بدهی‌های مربوط به سبد اختصاصی به قیمت‌هایپایانی همان روز،

2)      .... درصد از تفاوت بین سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری و گواهی‌هایسپردۀ بانکی از نرخ معمول جاری در نظام بانکی ایران برای همان نوع سپرده، نسبت بهماندة سپرده‌های بانکی سبد اختصاصی در پایان آن روز،

3)      .... درصد از ارزش سایر اوراق بهادار سبداختصاصی به قیمت‌هایپایانی همان روز.

روش فوق برایمحاسبۀ کارمزد به‌عنوان نمونه می‌باشد. سبدگردان و سرمایه‌گذار می‌توانند در موردنحوه‌ی محاسبه، شرایط و زمان‌بندی دریافت کارمزد سبدگردان با رعایت سقف کارمزد وروش‌های مورد تأیید مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به‌صورت دیگر توافق نمایند.