شنبه 3 آبان 1399
جستجو
   
 
انواع اوراق مورد استفاده در سرمایه گذاری
حداقل
با توجه به ابزارهای مالی موجود در بازار سرمایه (اوراق بهادار پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران، اوراق بهادار پذیرفته شده در بازار فرابورس، انواع اوراق بهادار بادرآمد ثابت نظیر صکوک و ...، فلزات گرانبهای قابل معامله در بورس کالا و  قراردادهای آتی سهام و کالاهای قابل معامله در بورس) و همچنین رعایت دستورالعمل تاسیس وفعالیت سبدگردانی و ارزیابی ریسک سرمایه گذار اوراق بهادار قابل سرمایه گذاری برای هر سرمایه گذار به صورت مجزا تعیین می گردد.