جمعه 17 مرداد 1399
جستجو
   
 
کارشناسان و مشاوران واحد سبدگردانی
حداقل

مدیر سبد آقای رفیع مشایخ با مدرک تحصیلی لیسانس حسابداری و سابقه فعالیت در کارگزاری، فریناز درخشان با مدرک تحصیلی کارشناس ارشد حسابداری وسابقه فعالیت در کارگزاری و واحد معاملات و علی نیکو گفتار تحلیلگر با مدرک کارشناسی ارشد مالی با سابقه فعالیت در کارگزاری وحسابدار سبد نیز آقای فرزاد توکلی کارشناسان و مشاوران واحد سبدگردانی می باشند.