شنبه 3 آبان 1399
جستجو
   
 
معرفی کارگزاری
حداقل

شرکت کارگزاری بازار سهام به استناد مجوز شماره 674 مورخ 1372/11/24 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مدیریت آقای ملک محمد یحیائیان درتاریخ 1373/1/21 تحت شماره 104015 نزد اداره ثبت شرکتها و اداره مالکیت حقوقی ایران با سرمایه اولیه یکصد میلیون ريال به ثبت رسید. آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ 60میلیارد ريال منقسم به شصت میلیون سهم یک هزار ريالی با نام تماما"پرداخت شده و مالکیت شرکت 100 درصد خصوصی و سهامی خاص می باشد.